Unia Europejska

Tytuł projektu

Ekspansja firmy THERMOVAL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA na rynek luksemburski.

Cel i planowany efekt projektu

Celem realizacji projektu jest przegotowanie firmy THERMOVAL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA do wejścia na nowy rynek zagraniczny — luksemburski.

Efekty realizacji projektu

  • promocja produktów na nowym rynku zagranicznym
  • nawiązanie perspektywicznych kontaktów międzynarodowych
  • poszerzenie rynków zbytu
  • zwiększenie przychodów z działalności eksportowej

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 56 584,35 EUR (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery euro 35/100).

Wkład Funduszy Europejskich

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis wynosi 48 096,72 EUR (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć euro 72/100).

Termin realizacji projektu

10.04.2023 – 30.09.2023